Achtzaamheid

Reconciliation in Myanmar

Myanmar is volop in het nieuws vanwege de honderdduizenden vluchtelingen in het grensgebied van de noordwestelijke staat Rakhine (Arakan) en het buurland Bangladesh. Bijna niemand weet dat er een veel groter proces van Reconciliation (verzoening) in het land op gang aan het komen is na vijftig jaar militair bewind. Dit is een poging om de geschiedenis een gunstige loop te geven die vergelijkbaar is met Zuid-Afrika na het Apartheidsregime.

De berichtgeving wordt gedomineerd door mainstream media zoals Reuter, CNN, New York Times, BBC en Al Jazeera, de Engelse krant The Guardian en in Nederland de NOS. Opvattingen van de Verenigde Naties, de Europese Unie en non-gouvernementele organisaties (NGO's) zoals Amnesty International, Human Rights Watch, Fortify Rights en Artsen Zonder Grenzen worden in het algemeen kritiekloos weergegeven. Van opvattingen van Westerse Dhamma-bladen over deze zaak, zoals Tricycle, ben ik in het geheel niet onder de indruk. Ik noem het kenmerkend lui denken.

State Counsellor Aung San Suu Kyi, die wat meer recht van spreken heeft dan ik, spreekt in dit verband van een ijsberg van disinformatie. De mainstream media belichten op zijn hoogst het topje van de ijsberg, terwijl een ijsberg nu juist gekenmerkt wordt door het onzichtbare deel ervan.

In Myanmar zelf wordt er al tweehonderd jaar heel anders tegenaan gekeken. Het koloniale tijdperk tot 1948 en vijftig jaar isolement onder het militaire regime vanaf 1962 zijn natuurlijk niet bevorderlijk geweest voor het bekend worden van de feiten in het Westen.

Aung San Suu Kyi doet in haar toespraak op 19 september 2017 over 'National Reconciliation and Peace' een beroep op de rest van de wereld om zich daar eens in te verdiepen. Opmerkelijk genoeg geeft zij aan dat daar vrijgevigheid en moed voor nodig is. Als practiserend Boeddhist zal zij daarbij ongetwijfeld doelen op (het loslaten van) gehechtheid aan meningen.

Haar biograaf Alan Clements ziet haar als volgt (Facebook, 14 september 2017):

"Aung San Suu Kyi is a non-violent visionary, not a villain colluding with violence. She is undertaking the (nearly) impossible: making peace with everyone in her country, the oppressed and oppressors alike. This is unprecedented emotional territory, and not easy for the 'us and them' dynamic that dominates mainstream politics, and spirituality as well. Yes, it is very hard to make sense of this situation, precisely because the 'Dhamma of nonviolent reconciliation' is the new edge of human transformation on our beleaguered planet."

Wie deze uitdaging wil aannemen, vindt hieronder materiaal dat ik sinds eind augustus 2017 aan het verzamelen ben.

Toon #
Titel
Arakan reality (Rick Heizman)

Op 9 augustus 2018 bracht Rick Heizman een film uit over de geschiedenis van het eeuwenoude boeddhistische koninkrijk Arakan (Rakhine), met als titel ARAKAN - Ancient Buddhist Kingdom, Endangered by Jihad. Hier deel 1, deel 2A, deel 2B en deel 3.

De Amerikaanse free lance journalist Rick Heizman (San Francisco) is sinds 1980 ontelbare malen in Myanmar geweest, deels in dienst van de VN. In de maanden september en oktober 2017 verbleef hij in Rakhine State. Tientallen video-opnamen met verklaringen van Boeddhisten, Hindoes en Moslims die Heizman gemaakt heeft zijn hier te vinden.

Op 21 november 2017 werd hij in Toronto, Canada, anderhalf uur lang geïnterviewd in wat de presentator betitelt als het interview van het jaar.

In 2012 schreef hij voor Burma Democratic Concern BDC het artikel History, issues and truth in Arakan-Rakhine state.

Zie ook zijn Facebook-pagina. Voorjaar 2018 is hij door Facebook en YouTube al twee keer 30 dagen geblokkeerd geweest. Op 20 augustus constateerde ik dat hij kennelijk volledig van dit zogenaamde sociale medium is verwijderd. 

 

De ziel van een volk

In het boek The Soul of a People (1898), geschreven toen Myanmar onderdeel was van het Britse Imperium, geeft Harold Fielding Hall een beschrijving van het karakter van de Myanmarezen. Die beschrijving staat loodrecht op de onverdraagzame en moordzuchtige neigingen die hen vandaag de dag in het Westen en Arabië worden toegeschreven.

Harold Fielding Hall (1859-1917) werd geboren in Ierland. In 1878 begon hij een zeiltocht rond de wereld. Van 1879 tot 1885 werkte hij als koffieplanter in Opper-Burma. Vanaf 1887 werkte hij in regeringsdienst als districtsambtenaar en later magistraat. Van 1904 tot 1906 richtte hij plattelandsbanken op. In 1906 keerde hij terug naar Engeland, waar hij zich ging toeleggen op schrijven.

In de Nederlandse vertaling van Felix Ortt uit 1914, De ziel van een volk. Het Boeddhisme als volksgeloof in Burma, begint het hoofdstuk 'Manieren' als volgt:

'Een merkwaardige trek in het karakter der Burmanen is hun tegenzin om zich met zaken van anderen te bemoeien. Of dit voortvloeit uit hun godsdienst van zelf-volmaking of niet, kan ik niet zeggen, maar het stemt er geheel mee overeen. Wat iemand doet of denkt is zijn eigen zaak, denkt een Burmaan; ieder is vrij zijn eigen weg te gaan, zijn eigen gedachten te denken, zijn eigen daden te doen, ten minste zolang hij zijn buren niet te veel hindert (...). Hij heeft een zeer ruime verdraagzaamheid ten opzichte van zijn omgeving en acht het niet nodig zijn buurman's daden af te keuren omdat deze verschillen van de zijne; nooit vindt hij het nodig zich daarmede te bemoeien zoolang de wet niet overtreden wordt. (...) Hij wenscht zich nooit in andermans zaken te mengen. Hij is tevreden met de zekerheid dat zijn eigen inzichten de beste zijn, en wenscht dit niet voortdurend aan anderen te bewijzen. Daardoor kan een vreemdeling zich vestigen in een Burmaans dorp, zich daar in volkomen vrijheid inrichten en leven zooals hij dat wil en gewend was: hij kan zich kleeden, eten en drinken, bidden en sterven zooals hij verkiest. Niemand zal zich daarmee bemoeien. Niemand zal probeeren hem te verbeteren: niemand zal hem ooit zeggen dat hij tot het uitvaagsel der beschaving of van den godsdienst behoort. Men zal hem nemen voor 't geen hij is, en 't daarbij laten. Wenscht hij zijn leven te veranderen en zich te voegen naar de Burmaansche gewoonten en vormen, des te beter; maar zoo niet, ook al goed.'

(Deze link is naar de oorspronkelijke Engelse versie: Chapter XVIII 'Manners', p. 222-228)

The Best Remedy

Op 16 april 2016 overleed op 94-jarige leeftijd Sayadaw U Pandita. In februari van dat jaar had de Amerikaanse journalist en performer Alan Clements acht avonden lang gesprekken met hem. In deze gesprekken geeft U Pandita een advies aan zijn landgenoten hoe om te gaan met de broze vrijheid in het land na 50 jaar militaire dictatuur. Wat weinig mensen in het Westen weten, is dat Sayadaw U Pandita de belangrijkste leraar was van Aung San Suu Kyi. De gesprekken zullen in boekvorm worden uitgebracht. In december 2016 verscheen in het Amerikaanse tijdschrift Tricycle reeds een eerste korte versie.

Het Kofi Annan Rapport

Op 25 augustus 2018 kwam dit rapport uit, dat op verzoek van de regering van Myanmar was opgesteld o.l.v. de vroegere Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan (1938-2018).

Op dezelfde dag dat het rapport uitkwam, viel in alle vroegte het zich noemende Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA, (zie link hieronder) dertig politieposten aan. Het leger van Myanmar kon niet anders dan zijn werk doen en de bevolking beschermen. Als zij hierbij oorlogsmisdaden hebben begaan, is dat afkeuerenswaardig. Maar het is algemeen bekend dat Moslims er niet voor terugdeinzen zelfs hun eigen geloofsgenoten af te slachten in de veronderstelling het daarmee een zekere Allah naar de zin te maken.  

Wie de geschiedenis kent, weet dat veel oorlogen begonnen zijn door een provocatie: de Duitse inval in Polen (1939), de Japanse aanval op Pearl Harbour (1941), het Tonkin-incident (1964) en de oorlog in Irak (2003) zijn daarvan recente voorbeelden.

De in Saoedi-Arabië opgeleide terroristen van ARSA kennen deze geschiedenis, daar mogen we wel van uitgaan.

Even voorstellen: Ata Ullah, oprichter ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army)

Ben van Raaij in De Volkskrant, 9 september 2017.

Toespraak Aung San Suu Kyi 19 september 2017

Na eerdere terroristische aanvallen van het vanuit Saudi Arabië en Pakistan gesteunde ARSA ('Arakan Rohingya Salvation Army') in oktober 2016, vond op 25 augustus 2017 een ongekend grootschalige terroristische aanval plaats door 4000-5000 man op 30 politieposten tegelijk. Dit en de verdedigende reactie van het leger van Myanmar bracht een vluchtelingenstroom op gang van Boeddhisten en Hindoes in de staat Rakhine zelf en - zeer grootschalig - van Moslims over de grens met Bangladesh. In de Westerse en Arabische media was alleen aandacht voor het leger en de Moslimvluchtelingen, en termen als 'ethnische zuivering' en zelfs 'genocide' waren aan de orde van de dag. Wereldwijd werd druk uitgeoefend op Aung San Suu Kyi ('nota bene een Nobelprijswinnares') om zich hierover uit te spreken. Maar niet iedere politicus bedient zich van Twitter.

Op 19 september was het zo ver. Aung San Suu Kyi sprak op haar eigen voorwaarden. Niet in de vergadering van de Verenigde Naties, maar in haar eigen hoofdstad, tegen haar eigen landgenoten en de diplomatieke wereld. Thema van de toespraak was 'Reconciliation and Peace'. Aung San Suu Kyi deed een beroep op iedereen, op alle betrokkenen, zowel in haar eigen land als daarbuiten, om zich niet te laten leiden door angst en haat, zoals die zich manifesteren in wapengebruik, woorden en emoties.

In de meeste reacties in de Westerse en Arabische pers en van NGO's zoals Amnesty International en Human Rights Watch werden het onmiddellijk 'loze woorden' genoemd en werd Aung San Suu Kyi voor leugenaar uitgemaakt. Het is verdrietig om te constateren dat daarmee niet alleen haat gecontinueerd wordt, maar ook domheid. Het getuigt er eenvoudigweg van dat men niet weet HOE het mogelijk is om angst en haat te verminderen.

Wanneer je de bereidheid en de moed hebt om deze heersende meningen te laten voor wat ze zijn, kan ik je zeer aanraden naar haar toespraak van ongeveer 40 minuten te kijken. Als je de eerste beelden ziet, van een volle zaal en een nog leeg podium, waan je je misschien in Noord-Korea. Dan kondigen twee meisjes in het blauw de State Counsellor ('Mother Suu') aan. In uiteraard perfect Engels doet zij haar verhaal. En ja, een paar maal slaat haar stem over. Voor mij is het een unieke mengeling van een troonrede en een Dhamma-talk.

The truth behind Myanmar's Rohingya insurgency

De in Zweden geboren journalist Bertil Lintner komt sinds 1977 in Myanmar. Dit artikel verscheen in Asia Times, 20 september 2017. Zie een later artikel (17 december) in The Irrawaddy.

Analyse door Gearóid Ó Colmáin

Gesproken column (17 minuten) van de Ierse onafhankelijke journalist en analyticus Gearóid Ó Colmáin op 19 september 2017 in UK Column News.

Volg ook het huidige bezoek (juni 2018) van zijn filmploeg aan Arakan/Rakhine.

Vredesplan in Rakhine van start

Larry Jagan, Bangkok Post, 26 oktober 2017, beschrijft dat het ontwikkelingsplan voor Rakhine dat op 15 oktober 2017 door Aung San Suu Kyi is aangekondigd mede vorm krijgt door giften van vermogende zakenlieden. Ook geeft hij details over de verhouding tussen de burgerregering en de militairen.

Alan Clements over Reconciliation

19 maart 2018, Dhammatalk in Vancouver, Canada. Alan Clements over zijn relatie met Birma vanaf 1972.

Zijn monnikschap onder Mahasi Sayadaw en Sayadaw U Pandita (1977-1984), zijn boek 'Aung San Suu Kyi: the Voice of Hope' (1997), zijn verbanning tot 2012, en zijn aankomende boek 'Aung San Suu Kyi and the Voices of Freedom'. De grootste Voice of Freedom noemt hij de woorden van Sayadaw U Pandita over Reconciliation (zie boven). Dhamma in actie: juiste spraak, met de juiste intentie, de juiste toon, op het juiste moment, en het dan ook nog kunnen verdragen als je niet begrepen wordt.

Interview met Aung San Suu Kyi

Op 6 juni 2018 heeft de regering van Myanmar een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend met de UN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de UN-ontwikkelingsorganisatie UNDP over het creëren van voorwaarden voor de terugkeer van vluchtelingen uit Bangladesh. China heeft zich daar tot het laatst tegen verzet, wat verband houdt met de geopolitieke strijd met het Westen om de ontwikkeling van een haven (Kyauk Phyu) in Rakhine.

Op 11 juni had Orie Sugimoto van het Japanse NHK World over dit onderwerp een interview met State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi.